Tagastus

Kauba tagastamine ja lepingust taganemine

1. Tarbijalemüügi korral (välja arvatud elektroonse sidevahendi abil sõlmitud lepinguga müük) üldjuhul HPPAARTS OÜ lepingule vastavat kaupa tagasi ei osta.

2. Lepingust taganemine elektroonse sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral
2.1. Läbi HPPAARTS interneti tellimiskeskuse teostatud või muu elektroonse sidevahendi abil sõlmitud lepinguga müügi korral on Tarbijal õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning kaup tagastada. Tarbijana käsitletakse siinkohal füüsilisest isikust klienti, kes kasutab HPPAARTS OÜ teenuseid või ostab HPPAARTS OÜ-lt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt kauba enda valdusesse.
2.3. Tarbija võib taganemiseks kasutada lisatud taganemisavalduse vormi, kuid see ei ole kohustuslik.
2.4. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada HPPAARTS OÜ-d oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada HPPARTS OÜ esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna
2.5. HPPAARTS OÜ kontaktandmed: peetri
info kodulehel www.HPPARTS.ee , e-posti aadress: varuosad@hpparts.ee
2.6. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu.
2.7. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:
2.7.1. lepingu esemeks olev kaup pole tagastatud originaalpakendis ( pakend võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses;
2.7.2. toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. (Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.)
2.8. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
2.9. Lepingust taganemisel tagastab HPPARTS OÜ Tarbijale kõik saadud lepingukohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, kui see erineb HPPARTS OÜ pakutud kõige odavamast kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
2.10. HPPARTS OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei
kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
2.11. Tarbija peab kauba HPPARTS OÜ-le tagastama hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
2.12. HPPARTS OÜ-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni ta on lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või Tarbija on esitanud tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

3. Kauba tagastamine juriidilistelt isikutelt, kes tegutsevad oma majandus- või kutsetegevuses
3.1. Kauba tagastus toimub korrektselt täidetud tagastuslehe alusel. Tagastuslehel peab kindlasti olema märgitud kauba tagastuse põhjus. Kauba tagastuse akt on saadaval käesoleva lehe allosas.
3.2. Puudulikult täidetud tagastuslehega kaup ei kuulu hüvitamisele või peetakse kinni kuni 30% kauba maksumusest.
3.3. Tagastatava kauba pakend peab olema terve ja puhas. Pakendile ei tohi olla kirjutatud või otse pakendile kleebitud teipi. Toote kaubanduslik välimus peab olema täielikult säilinud.
3.4. Juba paigaldatud varuosi tagasi ei osteta.
3.5. HPPARTS OÜ ei kohustu tagasi ostma väheliikuvaid kaupu, mis on kliendile tehasest või välishankijatelt spetsiaalselt tellitud.
3.6. HPPAARTS OÜ jätab endale õiguse kliendi poolt valesti tellitud kauba tagastamisel kinni pidada kuni 30 % kauba maksumusest.

Tarbija taganemisavaldus